Join Our Mission
เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าร่วมทีมที่จะโตไปด้วยกันในปีนี้

เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง อ่านรายละเอียดด้านล่าง อีเมลเพื่อสมัครงานได้ที่ HR@biomexgroup.com 

1. Marketing Coordinator

ดูแลภาพรวมแคมเปญของทั้งแบรนด์ ประสานงาน ติดต่อภายในทีมและภายนอก ลูกค้า พาร์ทเนอร์ จัดการประชุม จัดการ task สำคัญต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ชอบการวางแผน จัดการ และประสานงานกับผู้อื่น

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและวางแผนภาพรวมแคมเปญ Social Media ของทั้งแบรนด์
 • ประสานงาน ติดต่อภายในทีม Marketing และภายนอกทีม รวมถึงภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พาร์ทเนอร์ เป็นต้น
 • จัดการการประชุม เขียน Agenda และสรุปการประชุม
 • วางแผน วางไทม์ไลน์ และจัดการ Task ที่สำคัญที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจการวางแผนการตลาด การประสานงาน และติดต่อกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในใช้โปรแกรมการจัดการงาน (Task Management) เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง

2. Creative Content Creator

ดูแลภาพรวมคอนเทนต์ของแบรนด์ทั้ง Social Media, Offline Materials และทุกสื่อที่จะออกไป คิด วางแผนและเขียนคอนเทนต์ ประสานงานกับกราฟิกดีไซเนอร์เพื่อให้ได้งานตามโจทย์ ชอบการเล่าเรื่องและการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและวางแผนคอนเทนต์ของทั้งแบรนด์ 
 • สร้างคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น IG, TikTok เป็นต้น โดยเน้นการสร้าง Short Video**
 • Copywriting เขียนแคปชั่น บทความ โพสต์ต่าง ๆ ตาม Brand Tone of Voice
 • จัดทำบรีฟและประสานงานกับกราฟิกดีไซเนอร์ให้ได้งานตามโจทย์
 • สรุปรายงานผลลัพธ์ของคอนเทนต์แต่ละชิ้นเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
 • เล่าเรื่องให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
 • เข้าใจการวางแผนคอนเทนต์
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง

3. Marketing Assistant

ซัพพอร์ตงานหลากหลายในทีม Marketing เช่น การ Research สินค้าใหม่, ตลาด, การจัดทำบรีฟต่าง ๆ เช่น บรีฟงานกราฟิก บรีฟงานถ่ายภาพ, จัดการ Social Media ของแบรนด์ต่าง ๆ, ดูแล จัดการ ลงสินค้าบนช่องทางต่าง ๆ เช่น Website, TikTok Shop, Shopee, Lazada และอื่น ๆ ตามมอบหมาย

รายละเอียดงาน

 • เป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตการวางแพลน Marketing ต่าง ๆ เช่น Content Plan เป็นต้น
 • Market Research หาสินค้าและบริการใหม่ ๆ รวมถึงกระแสต่าง ๆ 
 • จัดทำบรีฟและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้ได้งานตามโจทย์
 • ดูแลและจัดการความเรียบร้อยในช่องทาง Website, TikTok Shop, Shopee, Lazada ของแบรนด์ต่าง ๆ
 • สรุปรายงานผลลัพธ์ของงานแต่ละชิ้นเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 • อื่น ๆ ตามมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 24 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง

4. Media & KOL Specialist

ดูแลและจัดการ Media และ KOLs ต่าง ๆ ของแบรนด์ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  เข้าใจการวางแผนการเลือกใช้สื่อและ Influencers เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางการตลาดและให้เกิดผลลัพธ์ตามตั้งใจ 

รายละเอียดงาน

 • จัดทำแพลน Media & KOLs รวมถึงการ Allocate Budget และติดตามผล ROI
 • ติดต่อ ประสานงาน รักษาความสัมพันธ์กับ Media & KOLs และทีมภายในบริษัท
 • รู้เทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับแต่ละแบรนด์ได้
 • สรุปรายงานผลลัพธ์ของงานแต่ละชิ้นเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง

5. Senior Strategic Planner

วางแผนและจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับแบรนด์ในเครือบริษัทเพื่อโปรโมตสินค้า/บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท Your primary goal will be to maximize brand awareness, customer engagement, and revenue generation.

รายละเอียดงาน

 • คิดและวางแผน Marketing Strategy: ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ศึกษาตลาดและกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง
 • จัดทำ Marketing Plan ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งต่อให้กับทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการแคมเปญต่าง ๆ ของแต่ละแบรนด์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • จัดการ แบ่งสรร งบทางการตลาด (Marketing Budget) รวมถึงการวัดผล ROI และ KPI ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสื่อสารทางการตลาดประสบความสำเร็จที่สุด

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงาน Marketing Planner, Marketing Strategist หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ Marketing Principles, Market Research, Campaign Management เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง

6. Ad Specialist

ดูแล วางแผนและจัดการการใช้ลงโฆษณาของบริษัท รวมถึง Optimize และรายงานผล เพื่อให้ได้ ROI ที่ดีที่สุด มีความรู้ ความเข้าใจการโฆษณาอย่างลึกซึ้ง: Meta Ads/ Google Ads/ TikTok Ads เป็นต้น

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและวางแผน Advertising Campaigns 
 • ประสานงานฝ่าย Creative, กราฟิก หรือทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ชิ้นงานโฆษณาที่สร้าง Conversions ให้มากที่สุด
 • วิเคราะห์ Data จากแคมเปญ วัดผล และ Optimize เพื่อให้ได้ ROI ที่มากที่สุด
 • จัดการงบโฆษณาให้ครอบคลุมที่สุด
 • ศึกษาเทรนด์การตลาดและการโฆษณาอยู่เสมอ
 • สรุปผลลัพธ์ Report จากการลงโฆษณาให้ทีมบริหารและทีมที่เกี่ยวข้อง
 • อื่น ๆ ตามมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
 • เข้าใจการลงโฆษณาแต่ละ platform เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง
 • ถ้ามี Certificates จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้ด้าน SEO จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. Graphic Designer

จัดทำกราฟิกให้กับแบรนด์ให้ตรงตามโจทย์ Key Visual ของแต่ละแบรนด์ สื่อสาร เล่าเรื่องด้วยรูปภาพเก่ง ให้คนเข้าใจด้วยสื่อกราฟิก

รายละเอียดงาน

 • จัดทำกราฟิกให้แบรนด์ให้ตรงตามโจทย์ และ Identity แต่ละแบรนด์
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาตามโจทย์

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
 • แปลงใจความให้ออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงาม
 • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
 • มี Laptop ของตนเอง
 • หากมีความรู้ด้าน Branding จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ด้านการออกแบบ Packaging จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  8. Online Admin

  ดูแล ซัพพอร์ต และปิดการขายลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook Inbox, LINE OA เป็นต้น รวมถึงดูแลการตอบ Comment ให้คำปรึกษากับลูกค้า

  รายละเอียดงาน

  • ให้คำปรึกษาและปิดการขายกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์
  • ดูแลการตอบ Comment และงานที่เกี่ยวข้องกับ Customer Support และการขาย

  คุณสมบัติ

  • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
  • มี Laptop ของตนเอง

   9. Product Designer

   ออกแบบและพัฒนาสินค้า Jewelry และ/หรือ องค์เทพตั้งโต๊ะ (Statue) และงานที่เกี่ยวข้อง

   รายละเอียดงาน

   • ค้นคว้า ออกแบบและพัฒนาสินค้าให้กับแบรนด์
   • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานออกมาลุล่วงตามเป้าหมาย
   • งานอื่น ๆ ตามมอบหมาย

   คุณสมบัติ

   • อายุ 26 ปีขึ้นไป  การศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี  พร้อมทำงาน Full Time และทุ่มเทให้กับทีม
   • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
   • มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเทรนด์เสมอ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ
   • เข้าใจความต้องการลูกค้าและรู้ว่าสินค้าแบบไหนลูกค้าต้องการ
   • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
   • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
   • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
   • มี Laptop ของตนเอง
   • หากมีความรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   • หากมีความรู้ด้าน Product Rendering จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   • หากมีความรู้ด้าน Industrial Design จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

    10. Senior HR Officer

    ดูแลและจัดการพนักงานทั้งหมดขององค์กร ทำงานโดยตรงกับผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อให้งานด้าน HR สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

    รายละเอียดงาน

    • HR Strategy and Planning
    • Employee Relations
    • Recruitment and Selection
    • Performance Management
    • Training and Development
    • Compensation and Benefits
    • HR Administration and Compliances
    • HR Projects and Initiatives
    • งานอื่น ๆ ตามมอบหมาย

    คุณสมบัติ

    • จบสาขา Human Resources หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HR มากกว่า 5 ปี
    • มีทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับดีเยี่ยม
    • สามารถจัดการ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้
    • สามารถใช้โปรแกรมทาง HR ได้อย่างดีเยี่ยม
    • มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะการจัดการดีเยี่ยม
    • ทำงานด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นได้ดี
    • มีความละเอียดและให้ความสำคัญกับการวางแผนตาม Deadline อย่างเป็นระบบ
    • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
    • มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
    • มี Laptop ของตนเอง

     สวัสดิการบริษัท

     • ประกันสังคม
     • ประกันสุขภาพ (หลังทำงานครบ 6 เดือน)
     • โบนัสประจำปี
     • วันหยุดประจำปี
     • วันพักร้อน (หลังทำงานครบ 1 ปี)
     • ได้ลองผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนใคร รวมถึงได้ส่วนลดพนักงานสูงสุด 25%

     อาคารออฟฟิศ
     อยู่ใจกลางเมือง

     พบกับห้าง Park Silom ที่กำลังจะเปิดเร็ว ๆ นี้

     ติด BTS​
     และ MRT

     BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม